ARAGATNAŞYK MERKEZI

+993 (12) 22-74-57

RUGSADYNYŇ GOÝMA

Maslahatyň meýilnamasy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna, şeýle hem 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegine bagyşlanan "Işewürligi we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde senagatçylar we telekeçiler birleşmeleriniň orny” atly halkara maslahaty.

Organiser

Co-Organiser

Maslahatyň mowzuklary

GURLUŞYK WE SENAGAT

Türkmenistanda gurluşyk we senagat pudaklarynda telekeçiligiň orny.

ULAG WE LOGISTIKA

Transportyň ulag we logistika infrastrukturasyny we agrosenagat toplumyny ösdürmek.

Deslapky maksatnama

2021-nji ýylyň 28-nji iýuny, Aşgabat

12:30-13:00Gatnaşanlaryň hasaba alynmagy
13:00-13:20Halkara onlaýn forumyň açylyş dabarasy
13:20-17:251-nji sessiýa (parallel): Türkmenistanda gurluşyk we senagat pudaklarynda telekeçiligiň orny.
13:20-16:402-nji sessiýa (parallel): transportyň ulag we logistika infrastrukturasyny we agrosenagat toplumyny ösdürmek.
17:35-17:55Forumyň netijelerini jemlemek

Resmi hyzmatdaşlar

Altyn sponsors

Silver sponsors

Sponsors

Maglumat hyzmatdaşlary

Maýa Goýumlary Çekmäge Niýetlenen Taslamalar

Gazhimiýa toplumynyň gurluşygy.

 • «Gujurly inžener» HJ
 • Polietilen: 386 müň tonna
 • Polipropilen: 81 müň tonna

Sement zawodynyň gurluşygy.


 • «Ukyply kärdeşler» HK
 • m500 görnüşli 1 mln tonna sement
 • m600 görnüşli 1 mln tonna sement

Karbamid zawodynyň gurluşygy.

 • «Gujurly inžener» HJ
 • 640 müň tonna karbamid
 • 400 müň tonna ammiak

Kaliý hloridini gazyp alýan we öndürýän zawodyň taslamasy we gurluşygy.

 • “Türkmen-kaliý” Ýapyk paýdarlar jemgyýeti
 • 700 müň tonna kaliý hloridi

Kalsinirlenen we kaustiki sodany öndürýän zawodyň gurluşygy.

 • “Türkmen enjam” HJ
 • Kalsinirlenen soda: 100 müň tonna
 • Kaustiki soda: 20 müň tonna

Turba we armatura polatyny öndürýän metallurgiýa zawody.

 • Türkmenistanyň Gurluşyk we arhitektura ministrligi
 • POSCO E&C kompaniýasy tarapyndan proýektirlemek, satyn almak we gurmak hem-de işe girizmek we dolandyrmak boýunça işleri ýerine ýetirilmegi garaşylýar. Bu kompaniýa Türkmenistanda ilkinji gezek taslamany ýerine ýetirýär, hem-de Daewoo International kompaniýasy bilen bilelikdäki hyzmatdyşlygynyň artdyrylmagy garaşylýar.

Sintetiki ýaglary we başga ýaglaýjy serişdeleri öndürýän Türkmenbaşydaky NGI zawodyny täzelemek.

 • TNGZ
 • Esasy ýagyň, ýaglaýjy serişdeleriň, naftanyň, sintetiki ýagyň, dilez ýangyjynyň, parafiniň önümçiligi.

Zerger sebitleýin energetiki taslama 3х144 MWt.

 • «Türkmenenergo» Döwlet energetika korporasiýasy

Garabogazda gazhimiýa toplumynyň gurluşygy (II tapgyr)

 • «Türkmenhimiýa» Döwlet konserni

Türkmenistandan PE we PP öndürýän zawodyň gurluşygy

 • «Türkmengaz» Döwlet konserni

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň gazananlary

25930+

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary

13

Ýyl

2265К

Tabşyrylan taslamalar

Biziň taslamalarymyz

blog

Keramiki bezeg kerpijini öndürýän kärhanasy

Buýrujy: “Döwletli-Döwran” HJ
Potratçy: “Döwletli-Döwran” HJ
Kuwwaty: Ýylda 1 mln kerpiç
Ýeri: Lebap welaýat, Halaç etrab
Maliýeleşdiriş çesmesi: öz serişdeleri
Ornaşdyrylan enjamlar barada maglumat: Ispaniýa
blog

Demirbetondan dürli önümçiligi çykarýan zawody

Buýrujy: «Aga gurluşyk» HK
Potratçy: «Aga gurluşyk» HK
Kuwwaty: Ýylda 500 000 demirbetondan öndürilýan önümler
Ýeri: Geokdepe etraby, Ahal welaýaty
Maliýeleşdiriş çesmesi: öz serişdeleri
Ornaşdyrylan enjamlar barada maglumat: Türkiýe, Hytaý
blog

Ýuwujy serişdeleriniň önümçiligi zawody

Buýrujy: «Türkmen Berk-metal» HK
Potratçy: «Şirin Aý» HK
Kuwwaty: Ýylda 50 000 tonna
Ýeri: Ak Bugdaý, Ahal welaýaty
Maliýeleşdiriş çesmesi: öz serişdeleri
Ornaşdyrylan enjamlar barada maglumat: Türkiýe, Germaniýa we Italiýa
blog

Tehniki uglerotdan öndürilýän önümçiligiň zawody

Buýrujy: «Eziz dag» HK
Potratçy: «Eziz dag» HK
Kuwwaty: Ýylda 3 000 tonna
Ýeri: Mary etraby, Mary welaýaty
Maliýeleşdiriş çesmesi: öz serişdeleri
Ornaşdyrylan enjamlar barada maglumat: Türkiýe, Hytaý
blog

Haly öndürýän zawody

Buýrujy: «Abadan haly» APJ
Potratçy: «Abadan haly» APJ
Kuwwaty: Ýylda 800 000 inedördül metr haly önümleri
Ýeri: Abadan etraby, Aşgabat
Maliýeleşdiriş çesmesi: öz serişdeleri
Ornaşdyrylan enjamlar barada maglumat: Ýewropa we Italiýa
blog

Orta göwrümli ýükleri götermäge niýetlenen polipropilenden çeýe konteýnerleriň önümçiligi

Buýrujy: «Bir Dünýä» HJ
Potratçy: «Bir Dünýä» HJ
Productivity: Ýylda 1 000 000 konteýnerler
Place: Ak-Bugdaý etraby, Aşgabat
Maliýeleşdiriş çesmesi: öz serişdeleri
Ornaşdyrylan enjamlar barada maglumat: Awstriýa
blog

Sintetiki benzini öndürmek boýunça “GTG” zawody

Buýrujy: «Türkmengaz» DK
Potratçy: Kawasaki Heavy Industries, Renaissance Heavy Industries
Ulag kompaniýalary: Ibrakom, türkmen kompaniýalary
Zawod ýylda 600 000 tonna ýokary hilli benzini, 100 000 tonna gurum uglewodorod gazy, 12 000 tonna tebigy gazdan dizel ýangyjyny öndürýär.
Ýeri: Derweze etraby, Owadandepe
blog

“TORE” Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodyny kompleksleýin tälemek taslamasy

Buýrujy: Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň toplumy
Potratçy: Hyundai Engineering Co.Ltd.
Ulag kompaniýalary: Ibrakom, Beyik Yupek Yoly
Maglumat: Mazuty wakuumly geçirmek, ýeňil olefinleriň alkilirlemek, izometriki ýeňil benzini we ýeňil benzinleriň garyndysyny gurmak boýunça enjamlary taslamalaşdyrmak, getirip goýmak we gurluşygy boýunça taslamasy.
Ýeri: Turkmenbashi
blog

Türkmenbaşy portunda täze terminallaryň gurluşygy

Buýrujy: Türkmenbaşy porty
Potratçy: Gap Inshaat Yatyrym ve Dysh Tijaret Anonim Shirketi
Ulag kompaniýalary:
Maglumat: Porty täzelemek, täze enjamlar bilen üpjün etmek täze ýöriteleşdirilen terminallary gurmak. Pudak desgalary täzelenmegi.
Ýeri: Türkmenbashy
blog

Watan Döwlet elektrik stansiýasy

Buýrujy: "Türkmenenergo" DEK
Potratçy: Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., General Electric
Ulag kompaniýalary: Arkas, Ibrakom, Туркменские компании
Maglumat: Elektrik stansiýanyň ýyllyk kuwwaty — 254 MWt. DES-da General Electric kompaniýasy tarapyndan öndürlen PG9171 görnüşli amerikan gazturbalary ornaşdyrylan. Täze elektrik stansiýasy diňe bir sebitiň artýan talaplaryny kanagatlandyrman, eýsem elektrik energiýanyň eksportyny artdyrar.
Ýeri: Lebap welaýaty, Atamyrat
blog

Aýna we aýnadan dürli önümçili öndürýän zawodyň gurluşygy

Buýrujy: Tepe Türkmen Inşaat ve Ticaret A.Ş., Horn Glass Industries AG
Potratçy: Türkmenistanyň Senagat we komunikasiýa ministrligi
Ulag kompaniýalary:
Maglumat: Toplum doly gurmak şertinde ýerine ýetirildi, şol sanda proýektirlemek, öndürmek, eltip bermek we enjamalry ornaşdyrmak.
Ýeri: Оwadandepe